Matkalla kohti uutta.

Vapo

Vapo on bioenergian johtava toimittaja ja kehittäjä Suomessa Ruotsissa ja Virossa. Vapo tuottaa vastuullisesti energiaa muun muassa turpeesta ja puusta. Yhtiön palveluvalikoima kattaa lisäksi erilaiset kokonaisenergiaratkaisut ja näihin liittyvät digitaaliset palvelut ja ympäristöliiketoimintaratkaisut. Vapo on kaikilla markkina- alueillaan tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria.

Uudistuva Vapo palvelee asiakkaitaan entistä älykkäämmin ja kokonaisvaltaisemmin, paikallistuntemusta hyödyntäen. Vapo etsii rohkeasti uusia mahdollisuuksia globaaleilta markkinoilta ja vastaa muuttuvan maailman tarpeisiin ympäristön kannalta kestävillä ratkaisuilla.

Asiantuntijuudella Ansaittu Luottamus

Pitkä historiamme Suomessa mahdollistaa aidon toimintaympäristön ja yhteistyö- kumppaneiden tuntemuksen loppukäyttäjää unohtamatta. Tahdomme alati kehittyä, ja luottamus omaan osaamiseen antaa meille mahdollisuuden tavoitella myös uutta.

Vahvaa raaka-aineosaamista hyödyntäen voimme muokata turpeesta tulevaisuuden materiaaleja. Osoituksena kehitystyöstä toimii esimerkiksi Vapo Carbons, joka valmistaa teknistä hiiltä teollisuuden käyttöön. Innovatiiviset ratkaisut vastaavat suoraan paikalliseen tarpeeseen, mutta luovat samalla sijaa kasvulle sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Avainlukuja

392,1MEURLiikevaihto
20,0MEURLiikevoitto
812,4MEURTaseen loppusumma
43,0%Omavaraisuusaste
3,0%Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC)
733Vapo konsernin henkilöstö
panos

Panos

Talous

 • Tase 812,4 M €
 • Oma pääoma 339,7 M €
 • Bruttoinvestoinnit 39,6 M €

Luonnonvarat

 • 100 000 hehtaaria maaomaisuutta
 • 537 547 m3 sertifioitua puupolttoainetta*
 • Vedenkulutus 941 400 m3

Aineeton pääoma

 • Toimialan erityisosaaminen
 • Sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä
 • Patentit, brändit
 • Menetelmät luonnonvesien ja hulevesien käsittelyyn

Henkilöstö

 • 773, joista Suomessa 515
 • Kausityöntekijöitä 69 vuodessa*
 • 70 koulutuspäivää vuodessa*

Tuotantolaitokset

 • Noin 400 turvetuotantoaluetta
 • 7 voimalaitosta
 • 146 lämpökeskusta
 • 27 kaukolämpöverkkoa
 • 6 pellettitehdasta
 • 8 kasvuturvetehdasta
 • 2 kompostointilaitosta

Kumppaniverkosto

 • Urakoitsijat
 • Logistiikkakumppanit
 • Maanvuokraajat
 • Puuraaka-aineen toimittajat
 • Tutkimuslaitokset, yliopistot, oppilaitokset
 • Jälleenmyyjät
Kuumailmapallo
liiketoiminta

Liiketoiminta

Vapo on uudistuva, paikallinen, vastuullinen ja lähellä asiakasta.

 • Energia-alan ja kiinteiden polttoaineiden asiantuntijuus
 • Turpeen asiantuntijuus
 • Kasvattamisen asiantuntijuus
 • Digitalisaation hyödyntäminen
 • Asiakaslähtöiset ratkaisut ja palvelut

Muutosvoimat:

 • Digitalisaatio
 • Kaupungistuminen
 • Vastuullisuus
 • Ilmastonmuutos
tuotos

Tuotos

Tuotteet ja palvelut

 • Toimitetut polttoaineet 11,9 TWh
 • Turvekuidut
 • Vesienkäsittelyratkaisut
 • Toimitettu lämpö, sähkö ja höyry 1321 TWh
 • Energiaratkaisut
 • Huoltovarmuus- ja logistiikkapalvelut
 • Kasvualustat ja muut *puutarhatuotteet
 • Energiaominaisuuden käyttöpalvelut
 • Innovaatiot
 • Ympäristöturpeet
 • Digitaaliset palvelut

Jätteet ja päästöt

Päästöt ilmaan:

 • Hiilidioksidi
 • Hiukkaspäästöt
 • Rikin ja typen oksidit
 • Tuhka

Päästöt vesistöön:

 • Fosfori
 • Typpi
 • Kiintoaineet
 • Jätevedet
 • Jätteet
vaikutus

Vaikutus

Taloudelliset vaikutukset

 • Liikevaihto 392,1 M€
 • Palkkoja ja palkkioita 37,2 M€
 • Ostot 155,7 M€
 • Osingot 4,0 M€
 • Välittömät verot 2,0 M€
 • Energiaomavaraisuuden turvaaminen

Sosiaaliset vaikutukset

 • Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus
 • Välittömät ja välilliset työllistämisvaikutukset Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
 • Tärkeä työllistäjä haja-asutusalueilla
 • Tapaturmia 46 kpl/ miljoona työtuntia
 • Viheralueiden rakentamisen ja puutarhanhoidon edistäminen
 • Ruokaturvallisuuden edistäminen
 • Globaalin ruokatuotannon kehittäminen
 • Eläinten hyvinvointi

Ympäristövaikutukset

 • Kaupunkien viheralueet sitovat hiiltä ja kosteikot puhdistavat hulevesiä
 • Turvetuotannosta vapautuvien soiden muuttaminen hiiltä sitoviksi alueiksi
 • Luonnon monimuotoisuuteen vaikuttaminen metsityksellä ja kosteikkoja rakentamalla
 • Merkittäviä luonnonvaroja sisältävien soiden vaihtaminen tai myyminen suojelutarkoitukseen
 • Jätteistä kierrätetään 72 %*
 • Tuhkasta kierrätetään 74 %*
 • Turvetuotannon aumamuovien hyötykäyttö 100 %*

* luvut kalenterivuodelta 2016

Matkalla maailman parhaaksi_FI

Matkalla maailman parhaaksi.

Vapo konserni on nopeasti uudistuva biotalouden ja energia-alan yritys, jolle uudistuminen
on paitsi intohimo, myös elinehto. Osaavat ihmiset, kotimaisten raaka-aineiden ja energia- alan asiantuntijuus antavat hyvän pohjan energialiiketoimintaan ja uusien biotalouden liiketoimintojemme kehittämiseen. Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

02-Alan-nopeimmin-digitalisoituva

Alan nopeimmin digitalisoituva.

Uuden sukupolven Vapo toimii älykkäästi ja ketterästi uusimman tekniikan mahdollisuuksia hyödyntäen. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat joustavan palvelun jokaisen asiakkaan tarpeet huomioiden. Yksi uusista digitaalisista ratkaisuistamme on voimalaitosten käyttökeskus Vantaan Tikkurilassa. Voimalaitoksen liittäminen Vapon modernin valvonnan piiriin, parantaa asiakkaan energian tuotannon tuottavuutta sekä toimintavarmuutta.

03-Kaukolampo-on-lahilampoa

Kaukolämpö on lähilämpöä.

Vapon tavoite on olla maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa. Tarjoamme asiakkaillemme paikallisia ja kotimaisia polttoaineita, sähköä, lämpöä sekä niihin liittyviä lisäarvopalveluita. Vuosikymmenien kokemus polttoainetuotannosta yhdistettynä energiantuotanto-osaamiseemme, tekee meistä luotettavan kumppanin ja energian toimittajan energia-alalle, yrityksille ja koteihin.

04-Lahtolaskenta-alkoi

Lähtölaskenta alkoi. Turve vie tulevaisuuteen.

Vapo etsii rohkeasti turpeeseen perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia perinteisen poltto-, kasvu ja ympäristöturvetuotannon ulkopuolelta. Vapo Carbonsin tavoitteena on jalostaa turpeesta teknistä hiiltä maailman markkinoille. Teknisiä hiilituotteita ovat muun muassa aktiivihiili ja hiilimusta. Aktiivihiiltä käytetään muun muassa ilman ja veden puhdistukseen ja hiilimustaa väriaineena teollisuudessa.

05-Kasvua-kuidusta

Kasvua kuidusta. Luonnollisesti.

Vuosikymmenien raaka-aine­asian­tuntemuksemme ansioista voimme kehittää turpeesta tulevaisuuden materiaaleja, esimerkiksi pakkaus- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. Turvekuiduilla on ainutlaatuisia erityisominaisuuksia verrattuna moniin perinteisiin materiaaleihin. Tämän ansiosta luonnonmukaisesta turvekuidusta valmistetut tuotteet ovat kuluttajille ja jatkojalostajille kilpailuetu, menestystekijä ja lisäarvon tuottaja.

Lue lisää